Tilskudd

Etableringstilskudd

25. mars 2015

Det ytes et fast tilskudd på kr. 25.000,- til ungdom som etablerer seg i Grane kommune. Tilskuddet ytes til førstegangsetablering, ved bygging eller kjøp av bolig i kommunen. Tilskuddet gjelder også for kjøp av landbrukseiendom og forretningseiendom med leilighet.

Bostøtte

25. mars 2015

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Startlån

25. mars 2015

Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger.
Lånet er behovsprøvd og kan omfatte: Unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, andre økonomiske vanskeligstilte husstander.

Pendlertilskudd

25. mars 2015

Pendlertilskudd er en av godene Grane kommune gir sine innbyggere. Denne ordningen gjelder for de som har sitt arbeidssted utenfor kommunen, med reiseavstand på minst 30 km. en veg.
Støtteordningen følger kalenderåret.